ارتباط با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان از طریق شماره 32535267-034 و آدرس الکترونیکی kccim.kppsd@gmail.com امکان پذیر است.