رییس کمیسیون: سیدمحمدرضا ترابی موسوی

دبیر کمیسیون: مقداد تکلوزاده 32519995

دبیرخانه کمیسیون ها:32471875 - commissions@kccim.ir 32475644