واحدهای اتاق

در .

دبیر کل: حسن امیری

مدیریت بازرگانی: علی احمدی

مدیریت اجرایی: حمیده صانعی

مدیریت توسعه بازار و بهبود کسب و کار: معصومه سعید

مدیریت تشکل‌ها: فاطمه مهرابی

مدیریت روابط عمومی و تشریفات: محمدعلی جمشیدی

مدیریت دبیرخانه هیات نمایندگان و کمیسیون ها: علی احمدی

مسوول انفورماتیک: بابک پوراسلامی