هیات رییسه دوره هشتم

 

سید مهدی طبیب زاده

سمت: رییس

پست الکترونیکی: info@otagh-bazargani.com

مهدی سیاوشی

سمت: نایب رییس اول

پست الکترونیکی: info@otagh-bazargani.com

 

 

محمد جلال مآب

سمت: نایب رییس دوم

پست الکترونیکی: info@otagh-bazargani.com

 

محسن رشیدفرخی

سمت: خزانه دار

پست الکترونیکی: info@otagh-bazargani.com

 

حمید عزت آبادی پور

سمت: دبیرهیات رییسه

پست الکترونیکی: info@otagh-bazargani.com