اتاق ایران، گزارش ارسالی از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر"معرفی طرح ایجاد منطقه لجستیکی و صنعتی در منطقه Zahony واقع در شرق مجارستان" را اطلاع رسانی کرده که طرح مذکور متضمن کانون تدارکاتی حمل و نقل زمینی در مجاورت مراکز عمده صنعتی اروپایی در همسایگی کشور اوکراین، مشتمل بر مسیرهای عبوری راهگذرهای حمل و نقلی از مبدا چین به مجارستان است.

گزارش معرفی طرح ایجاد منطقه لجستیکی و صنعتی در منطقه Zahony واقع در شرق مجارستان