مجمع عمومی موسسین انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 99 ساعت 11 در محل سالن همایش رستوران کاپیتان لانز به نشانی تهران- خیابان پاسداران- نبش کوچه نگارستان دهم برگزار می شود.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر

در اجرای موافقت اصولی شماره 9268/14/ص مورخ 25/09/1399 هیات نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 99.11.8 در محل سالن همایش رستوران کاپیتان لانژ  به نشانی : تهران خیابان پاسداران- نبش کوچه نگارستان دهم  با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 99.10.27 الی پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1399.11.6 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف تولیدکنندگان : اصل و کپی پروانه بهره برداری در حوزه انرژی های تجدید پذیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن کارت معتبر عضویت/بازرگانی از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور

ب تامین کنندگان: اصل و کپی اظهار نامه گمرکی دال بر واردات کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر با دارابودن کارت معتبر بازرگانی از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور

ج پیمانکاران: اصل و کپی قراردادهای پیمانکاران، توسعه دهندگان و مشاوران پیمانکاری و مشاوره در حوزه انرژی های تجدید پذیر با دارابودن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور  

د اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

ه-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه اشخاص حقیقی و نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.

و- ارائه آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت.

ز کپی آخرین اساسنامه شرکت.

ح اصل فیش واریزی به مبلغ 10 میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080140109  بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.