براساس اعلام کمیته حمایت از کسب و کار، این کمیته در نظر دارد اقداماتی را برای حمایت از کسب و کار در شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار انجام دهد که جزئیات آن در زیر آمده است.