نمایشگاه ها

طبقه اطلاع واصله از وزارت خارجه کشورمان، نمایشگاه مجازی تجارت در اندونزی در تاریخ 20 الی 26 آبان ماه 1399 برگزار می گردد.