بنا به اعلام اداره کل امورمالیاتی استان کرمان، پایان مردادماه جاری آخرین فرصت برای ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1398 از طریق اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است. با توجه به شرایط حال حاضر کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از ایجاد هر گونه تجمع، معاون فناوری های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم های شخصی مودیان نموده است. مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را در سایت tax.gov.ir تکمیل و ارسال کنند.

  • 20002
  • 20003
  • 20004
  • 20005

Simple Image Gallery Extended