با توجه به اهیمت و ضرورت توجه صادرات غیر نفتی از جمله فرش دستبافت، ملاحظاتی در مورد فرهنگ مردم اوکراین در ارتباط با خرید و تجارت فرش و نیز مقررات ورود کالا و برگزاری نمایشگاه که توسط سفارت ج.ا.ایران در اوکراین تهیه شده به شرح زیر اعلام می گردد.