بر اساس اعلام اتاق ایران، با توجه به راه اندازی سامانه پنجره واحد برای ورود شرکت ها به بورس، بر همین اساس شرکت ها می توانند با مراجعه به سایت rahsar.ir ثبت نام و ورود در بخش "ورود شرکت" را انتخاب کنند.