مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  اتاق مشترک بازرگانی ایران ـ هلند در تاریخ 5 مردادماه 1399 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد.