براساس اعلام معاونت کسب و کار اتاق ایران، سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات فسادزا و مخل کسب و کار به آدرس http://bdr.chambertrust.ir طراحی و پیاده سازی شده که بهره برداری بهینه و دستیابی به اهداف ایجاد این سامانه ها منوط به مشارکت حداکثری و همراهی تمامی فعالان اقتصادی و ذینفعان اتاق است.