• بررسی و تحلیل موانع توسعه سرمایه گذاری
  • مطالعه وضعیت اقتصادی کشورها و تهیه گزارشات (تحلیل فضای کسب و کار)
  • تهیه، تدوین و به روز رسانی قوانین و آیین نامه ها
  • شرکت در جلسات مرتبط
  • ارایه خدمات مشاوره ای