• پیگیری امور ویزای فعالین اقتصادی
 • برنامه ریزی سمینار و همایش
 • شناسایی سازمان های بین المللی در راستای توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار
 • کمیته ساماندهی هیات های اعزامی و پذیرشی
  • بررسی نمایشگاه های بین المللی
  • تهیه گزارش برای نمایشگاه های بین المللی دارای توجیه
  • برگزاری جلسات کمیته با حضور انجمن های تخصصی اتاق و دستگاه های اجرایی مرتبط جهت بحث و بررسی در خصوص حضور فعالین اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی
  • برنامه ریزی چگونگی حضور فعالین اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی
  • انجام پروسه ثبت نام سمینارها و کنگره های بین المللی
 • اعزام و پذیرش هیات
 • تهیه، تدوین و به روز رسانی قوانین و آیین نامه ها
 • شرکت در جلسات مرتبط
 • انجام مکاتبات مورد نیاز و درخواستی و ارسال و اطلاع رسانی آن ها
 • ارایه خدمات مشاوره ای